Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Instituţii Responsabile

Organismele responsabile cu implementarea si monitorizarea Programului Operational Regional sunt urmatoarele:

AUTORITATEA DE MANAGEMENT POR (AM POR)

Autoritatea de Management detine intreaga responsabilitate pentru managementul si implementarea POR, in conformitate cu prevederile Regulamentelor CE si principiile unei gestionari financiare solide.
Cele mai importante responsabilitati ale AM POR in legatura cu potentialii solicitanti sunt elaborarea criteriilor de selectie a cererilor de finantare, a metodologiei de evaluare, incheierea contractelor cu solicitantii selectati.

Exista o singura Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional si a fost constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice.
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul structurilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice, prin Hotararea de Guvern nr. 243/2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 194/2006.
Functiile Autoritatii de Management in ceea ce priveste managementul si monitorizarea operatiunilor finantate de Uniunea Europeana printr-un program operational sunt definite in cadrul Articolelor relevante din Regulamentele CE, si sunt detaliate prin HG 128/2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 90/31.01.2006, ce modifica HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, impementarea si gestionarea instrumentelor structurale. 
Autoritatea de Management va delega sarcini Organismelor Intermediare (OI), in baza unui acord scris si semnat. Autoritatea de Management ramane responsabila pentru implementarea programului operational in conformitate cu prevederile Regulamentelor Fondurilor Structurale. 
Responsabilitatile Autoritatii de Management :
 • Sa elaboreze si sa actualizeze Manualul de Proceduri Interne al ROP, alte proceduri / ghidurile, in functie de nevoile programului;
 • Sa dezvolte capacitatea de gestionare eficienta si de realizare a parteneriatelor in cadrul structurilor implicate in implementarea POR;
 • Sa coopereze cu ministere si alte organisme ale sectorului public, precum si cu alti parteneri socio-economici pentru a coordona implementarea POR cu alte programe operationale sectoriale;
 • Sa elaboreze si sa semneze acorduri de delegare de atributii cu Organismele Intermediare pentru implementarea POR la nivel regional;
 • Sa raporteze Comitetului de Monitorizare cu privire la progresul implementarii POR si modul in care acordurile cu Organismele Intermediare sunt respectate;
 • Sa ia decizia finala privind aprobarea proiectelor pentru finantare si sa transmita aceasta decizie Organismelor Intermediare;
 • Sa desfasoare evaluarile permanente si ad-hoc ale POR;
 • Sa constituie si sa prezideze Comitetul de Monitorizare pentru POR (CM POR)  si sa asigure secretariatul CM POR;
 • Sa elaboreze criteriile de selectie, metodologia de evaluare si sa le transmita spre aprobare Comitetului de Monitorizare a POR;
 • Sa elaboreze procedurile de organizare si functionare ale Comitetului Regional pentru Evaluare Strategica si sa se asigure de implementarea adecvata a acestora;
 • Sa verifice la fata locului proiectele finantate prin POR;
 • Sa primeasca de la Organismele Intermediare si sa verifice rapoartele de progres care insotesc cererile de plata de la beneficiari, pentru a autoriza cheltuielile eligibile.
 
Punct de Informare
Program: Luni - Vineri: 8.30-16.30
 
Organismele Intermediare POR (OI)
Organismele Intermediare ale POR sunt unitati de implementare la nivel regional, carora le-au fost delegate o parte din responsabilitatile AM POR, pe baza unui Acord Cadru. Organismele Intermediare au contactul direct cu solicitantii de finantare prin POR.
Printre altele, Organismele Intermediare indruma solicitantii in elaborarea proiectelor, lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, sprijina procesul de selectie, notifica solicitantii cu privire la rezultatele procesului de evaluare si urmaresc intregul proces de implementare.
Sunt 9 Organisme de Implementare: opt in Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR-uri) si unul in cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism, respectiv - Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism - Organismul Intermediar pentru Turism.
Organismele Intermediare ale POR sunt unitati de implementare la nivel regional. Acestea preiau o parte din responsabilitatile Autoritatii de Management, pe baza unui acord scris, si reprezinta principalele organisme care au contact direct cu solicitantii.
 
Organismele Intermediare au urmatoarele atributii:
 • Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor;
 • Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; 
 • Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte;
 • Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR;
 • Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante;
 • Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR;
 • Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica;
 • Raporteaza in mod regulat (lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare (numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii;
 • Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti;
 • Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere;
 • Verifica proiectele la fata locului;
 • Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante;
 • Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres;
 • Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate;
 • Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management;
 • Se asigura ca exista toate documentele  si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante;
 • Transmit AM POR cererile de plata verificate;
 • Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare;
 • Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor.
 
Comitetul de Monitorizare POR (CM POR)
Comitetul de Monitorizare este responsabil pentru controlul si asigurarea eficacitatii si calitatii implementarii POR. CM POR este compus din reprezentanti ai diverselor organisme publice implicate direct sau indirect in procesul de dezvoltare economic, si este prezidat de seful Autoritatii de Management POR
Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013. CM POR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului.
CMPOR este alcătuit din 24 membri cu drept de vot şi 27 membri observatori, fără drept de vot, conform H.G. nr. 765/2007 privind aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a acestuia.
 
Preşedintele Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional este Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Secretariatul CMPOR este asigurat de Autoritatea de Management pentru POR.
 
Componenţa CMPOR este următoarea:
Membri cu drept de vot:
1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
2. Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
3. Ministerul Economiei - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
4. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
5. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu
6. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
7. Ministerul Transporturilor  - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport
8. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea de Management pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală
9. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord – Est – preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR).
10. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
11. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
12. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
13. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia – preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
14. Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
15. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud -Vest Oltenia– preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
16. Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
17. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest – preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
18. Regiunea de Dezvoltare Vest – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
19. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest – preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
20. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
21. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru – preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
22. Regiunea de Dezvoltare Centru – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
23. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov – preşedinte de Consiliu judeţean/Primar General al municipiului Bucureşti desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
24. Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
 
Membri observatori:
1. Ministerul Educaţiei Naţionale
2. Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Asistenţă tehnică”
3. Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea de Certificare şi Plată
4. Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea Centrală de Evaluare
5. Consiliul Concurenţei
6. Ministerul Sănătăţii
7. Autoritatea Naţională pentru Turism – Direcţia Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru Turism
8. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est
9. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est
10. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
11. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia
12. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
13. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Vest
14. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
15. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov
16. Agenţia Naţională pentru Rromi
17. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
18. Asociaţia Municipiilor din România
19. Asociaţia Oraşelor din România
20. Asociaţia Comunelor din România
21. Comisia Europeană
22. Centrul Român de Politici Economice
23. Departamentul pentru Afaceri Europene
24. Comisia Naţională de Prognoză
25. Institutul Naţional de Statistică
26. Banca Naţională a României
27. Camera de Comerţ şi Industrie a României
În funcţie de problematica supusă dezbaterii CMPOR, la şedinţe pot participa, la invitaţia preşedintelui CMPOR, alţi reprezentanţi ai Guvernului, ai consiliilor pentru dezvoltare regională, ai unor instituţii şi organizaţii implicate în procesul de dezvoltare socio-economică, precum şi parteneri socio-economici relevanţi pentru procesul de elaborare şi implementare a politicii de dezvoltare regională, dacă sedinţa vizează probleme specifice domeniului de activitate al acestora.
CMPOR îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) examinează şi aprobă criteriile de selecţie, elaborate de AMPOR, ale proiectelor finanţate prin POR;
b) analizează periodic progresele înregistrate în realizarea obiectivelor specifice ale programului;
c) examinează rezultatele implementării, prin prisma realizării obiectivelor fiecărei axe prioritare şi face recomandări;
d) examinează şi aprobă Rapoartele Anuale de Implementare şi Raportul Final de Implementare, elaborate de AMPOR;
e) examinează şi aprobă strategia de asistenţă tehnică a POR;
f) examinează şi aprobă Planul Multianual de Evaluare şi Planurile Anuale de Evaluare;
g) examinează şi aprobă propunerile de modificare a alocărilor financiare ale POR, între domeniile majore de intervenţie din cadrul unei axe prioritare, între axele prioritare de dezvoltare, precum şi între regiuni;
h) este informat cu privire la planul de comunicare şi la stadiul de implementare al acestuia, la acţiunile de informare şi publicitate întreprinse şi mijloacele de comunicare utilizate;
i) aprobă şi modifică propriul regulament de organizare şi funcţionare, respectând prevederile regulamentului-cadru.
 
 
Componenta Comitetului de Monitorizare  Comitetele Regionale de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC)
Acestea sunt constituite in cadrul fiecarei regiuni de dezvoltare şi reprezintă organisme cu rol consultativ în cadrul cărora sunt discutate şi analizate priorităţile de investiţii publice la nivel regional, cu finanţare din fonduri comunitare sau bugete locale, în vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunilor.
 
Alte institutii
Celelalte Organisme care fac parte din mecanismul de implementare a POR sunt:
Autoritatea de Certificare si Plata (Ministerul Finantelor Publice)
Autoritatea de Audit (Curtea de Conturi a Romaniei)
Autoritatea de audit
Autoritate sau organism national, regional sau local, care functioneaza independent de autoritatea de management si de autoritatea de certificare desemnata de catre fiecare stat membru pentru programul operational. Este responsabila cu verificarea functionarii eficiente a sistemului de management si control.
in Romania, autoritate de audit pentru fondurile structurale este Autoritatea de Audit de pe langa Curtea de Conturi. Conform legislatiei aceasta are urmatoarele atributii principale:
- audit de sistem, verificarea pe baza de esantion si audit final;
- verificari si audit extern asupra fondurilor structurale de care va beneficia Romania incepand cu anul 2007;
- verificarea cheltuielilor eligibile declarate, pe baza de esantion reprezentativ;
- verificarea existentei si corectitudinii elementului de cofinantare.
Autoritatea de Certificare si Plata
 Structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila cu certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana si pentru primirea fondurilor transferate Romaniei din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si asigurarea transferului acestora catre beneficiari, precum si a sumelor de prefinantare si cofinantare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.