Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

COMITETUL DE MONITORIZARE AL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013. CM POR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului.

CMPOR este alcătuit din 24 membri cu drept de vot şi 27 membri observatori, fără drept de vot, conform H.G. nr. 765/2007 privind aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a acestuia.
Preşedintele Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional este MINISTRUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. Secretariatul CMPOR este asigurat de Autoritatea de Management pentru POR.
În funcţie de problematica supusă dezbaterii CMPOR, la şedinţe pot participa, la invitaţia preşedintelui CMPOR, alţi reprezentanţi ai Guvernului, ai consiliilor pentru dezvoltare regională, ai unor instituţii şi organizaţii implicate în procesul de dezvoltare socio-economică, precum şi parteneri socio-economici relevanţi pentru procesul de elaborare şi implementare a politicii de dezvoltare regională, dacă sedinţa vizează probleme specifice domeniului de activitate al acestora.

CMPOR îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) examinează şi aprobă criteriile de selecţie, elaborate de AMPOR, ale proiectelor finanţate prin POR;
b) analizează periodic progresele înregistrate în realizarea obiectivelor specifice ale programului;
c) examinează rezultatele implementării, prin prisma realizării obiectivelor fiecărei axe prioritare şi face recomandări;
d) examinează şi aprobă Rapoartele Anuale de Implementare şi Raportul Final de Implementare, elaborate de AMPOR;
e) examinează şi aprobă strategia de asistenţă tehnică a POR;
f) examinează şi aprobă Planul Multianual de Evaluare şi Planurile Anuale de Evaluare;
g) examinează şi aprobă propunerile de modificare a alocărilor financiare ale POR, între domeniile majore de intervenţie din cadrul unei axe prioritare, între axele prioritare de dezvoltare, precum şi între regiuni;
h) este informat cu privire la planul de comunicare şi la stadiul de implementare al acestuia, la acţiunile de informare şi publicitate întreprinse şi mijloacele de comunicare utilizate;
i) aprobă şi modifică propriul regulament de organizare şi funcţionare, respectând prevederile regulamentului-cadru.