European Union        Government of Romania       Ministry for Regional Development and Public Administration       2007-2013 Structural Instruments

Regional Development

La data de 6 octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat varianta provizorie a pachetului legislativ care va constitui cadrul de implementare a Politicii de Coeziune pentru perioada 2014-2020. Noile propuneri sunt concepute pentru a consolida dimensiunea strategică a politicii şi pentru a se asigura că investiţiile UE sunt orientate asupra obiectivelor europene pe termen lung privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Pentru a contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, noile regulamente pentru accesarea fondurilor structurale vizează următoarele obiective tematice:

 • consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
 • îmbunătăţirea accesului şi a utilizării, precum şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;
 • îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol  şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii;
 • sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele;
 • promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;
 • protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
 • promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore;
 • promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
 • promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
 • investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.

În cadrul regulamentelor sunt propuse noi tipuri de instrumente pentru perioada 2014 – 2020, respectiv:

 • Planul de acţiune comun - un grup de proiecte implementate sub responsabilitatea beneficiarului, ca parte a programului sau programelor operaţionale;
 • Investiţie teritorială integrată - abordare integrată a strategiilor de dezvoltare urbană sau teritorială care implică investiţii din mai multe axe prioritare, din unul sau mai multe programe operaţionale;
 • Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii - este realizată prin strategii de dezvoltare locală pe zone integrate şi multisectoriale, fiind plasată sub responsabilitatea comunităţii, a grupurilor de acţiune locală formate din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat; grupurile de acţiune locală elaborează şi pun în aplicare strategiile de dezvoltare locală.